2017 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

2017 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

# 2017 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ 
# (c) Dieman 2022-2023
# -*- coding: cp1253 -*-
 
max=0       # Αρχικοποίησεις max,min
min=100
pl_sch=0      # Πλήθος σχολειων
s_eth=0      # Άθροισμα όλων των εθελοντών
sch=raw_input('Δώσε όνομα σχολείου:')   # Γ1
while sch!='TELOS':
  eth=int(input('Δώσε εθελοντές:'))
  pl_sch+=1               # Γ3
  s_eth+=eth
  if eth<min:              # Γ2
    min=eth
    min_sch=sch
  if eth>max:
    max=eth
    max_sch=sch
  sch=raw_input('Δώσε όνομα επόμενου σχολείου:')
# Θεωρούμε ότι έχουμε 2 τουλάχιστον σχολεια (δες Γ1)
# άρα δε χρειάζεται έλεγχος του παρανομαστή pl_sch !=0
mo=float(s_eth)/pl_sch  
 
# εθελοντές/50 π.χ. 104/50=2
# αν έχουμε υπόλοιπο, θέλουμε και άλλο ένα λεωφορείο
# π.χ. 104%50 = 4, άρα για τους 4, ένα επιπλέον λεωφορειο
print 'Μέσος όρος εθελοντών:',mo
leof=s_eth/50   
if s_eth%50!=0:  
  leof+=1     
print 'Τα λεωφορεια που χρειάζονται είναι:', leof
2017 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ