2018 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

2018 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ

# 2018 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ 
# (c) Dieman 2022-2023
# -*- coding: cp1253 -*-
EPID=[]
ONOMA=[]
PROK=[]
for i in range(120):            # Γ1 
  on=raw_input('Δώσε το ονοματεπώνυμο:')
  ONOMA.append(on)
  pr=1                  # Γ2
  ep=input('Δώσε την επίδοση:')
  while pr<3 and ep<4.5: 
    ep=input('Δώσε την επίδοση:')
    pr+=1
  if ep>=4.5:
    EPID.append(ep)
    PROK.append(on)
print 'Προκρίθηκαν:', len(PROK)      # Γ3
print 'Δεν προκρίθηκαν:', 120-len(PROK)
 
max=EPID[0]                # ευρεση max
for e in EPID:
  if e>max:
    max=e
print 'Καλύτερη επίδοση:', max
for i in range(len(EPID)):         # Γ4 πολλαπλότητα max
  if EPID[i]==max:
    print 'Καλύτερη επίδοση ο/η:',PROK[i]
2018 Επαναληπτικές ΘΕΜΑ Γ