Άθροισμα:

Spermatophyta

 

Υποάθροισμα:

Coniferophytina

(Gymnospermae)

Ginkgoatae Ginkgoales Ginkgoaceae Ginkgo Ginkgo biloba
Pinatae Pinales Araucariaceae Araucaria Araucaria excelsa
Pinaceae Abies Abies alba
Abies cephalonica
Abies borissi-regis
Pseudotsuga Pseudotsuga menziesii
Tsuga Tsuga canadensis
Picea Picea abies
Larix Larix decidua
Cedrus Cedrus deodara
Cedrus brevifolia
Cedrus libani
Cedrus atlantica
Pinus Pinus halepensis ssp halepensis
Pinus halepensis ssp brutia
Pinus pinea
Pinus nigra
Pinus sylvestris
Pinus heldreichii
Pinus peuce
Taxodiaceae Sequoia Sequoia sempervirens
Sequoiadendron Sequoiadendron giganteum
Cupressaceae Cupressus Cupressus sempervirens
Cupressus arizonica
Cupressus macrocarpa
Thuja Thuja plicata
Juniperus Juniperus drupacea
Juniperus oxycedrus
Juniperus communis
Juniperus phoenicea
Juniperus excelsa
Juniperus foetidissima
Taxaceae Taxus Taxus baccata