Ταλαντώσεις Γ΄ Λυκείου

Άσκηση Συμπλήρωσης Κενού.

Συμπληρώστε τα κενά με την κατάλληλη λέξη. Πατήστε το πλήκτρο Έλεγχος για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

   Ταλάντωση      αρμονική      επαναλήψεων      ευθεία      κυκλική      σταθερά      φαινόμενα      χρόνος      ωρολογιού   
Περιοδικά ονομάζονται τα φαινόμενα τα οποία επαναλαμβάνονται σε χρονικά διαστήματα. Παραδείγματα περιοδικών φαινομένων είναι η κίνηση των δεικτών ενός , οι κούνιες στην παιδική χαρά, η ομαλή κίνηση.
Περίοδος Τ ενός περιοδικού φαινομένου είναι ο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το περιοδικό φαινόμενο. Η περίοδος είναι χρόνος και μετριέται σε second.
Συχνότητα f ενός περιοδικού φαινομένου είναι ο αριθμός των του περιοδικού φαινομένου στη μονάδα του χρόνου. Η συχνότητα μετριέται σε Hz ή s-1.
ονομάζεται κάθε παλινδρομική κίνηση, όπου το σώμα κινείται ανάμεσα σε δύο ακραίες θέσεις. Γραμμική ταλάντωση είναι η ταλάντωση όπου το σώμα κινείται πάνω σε τροχιά.
Απλή ταλάντωση λέγεται η γραμμική ταλάντωση όπου η απομάκρυνση είναι ημιτονοειδής συνάρτηση του χρόνου.