Η μέθοδος project στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται αναγκαίο να αναπροσαρμόζεται και να επαναπροσδιορίζεται ανάλογα με τη δυναμική των καιρών και να βασίζεται σε ένα πλαίσιο που θα συμβαδίζει με το μετασχηματισμό της κοινωνίας. Η επιτυχής προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση μιας παγκόσμιας πολυγλωσσικής, πολυπολιτισμικής και γενικότερα πολυμορφικής κοινωνίας επιβάλλει την υιοθέτηση νέων διδακτικών προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας, που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πολυπολιτισμικής τάξης. (Αλαχιώτης 2003:1, Chrysochoos et al. 2002:37). Το σχολείο οφείλει να γίνει χώρος δημιουργίας και βιωματικής μάθησης, με μαθητοκεντρικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα ο μαθητής να αντιμετωπίζεται ως μια πολυδιάστατη οντότητα. Το πλαίσιο αυτό φέρνει στο προσκήνιο την ολιστική και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης και θέτει τις βάσεις για την εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης (cross-curricular approach), η οποία έχει τελευταία απασχολήσει, ιδιαίτερα, την εκπαιδευτική κοινότητα, (Σουλιώτη 2005:8), αφού τα νέα σχολικά εγχειρίδια για την επόμενη σχολική χρονιά και για την πρωτοβάθμια και για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) είναι οργανωμένα με βάση τη συγκεκριμένη προσέγγιση.
Πρακτικά η διαθεματική προσέγγιση αναφέρεται σε πιθανούς συνδέσμους μεταξύ των διαφόρων μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος υπό το πρίσμα ενός συγκεκριμένου θέματος, το οποίο αναλύεται και επεξεργάζεται από διάφορες οπτικές γωνίες. Η αναζήτηση αυτή εννοιολογικών διασυνδέσεων μεταξύ των μαθημάτων, όταν αυτά παρουσιάζουν παιδαγωγική ή και διδακτική συνάφεια και όταν σε πολλά σημεία οι στόχοι τους αλληλοσυμπληρώνονται, αποβλέπει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών, στη διεύρυνση των διδακτικών στόχων και στην πολύπλευρη ανάπτυξη του σχολείου (Θεοφιλίδης 1997, Καφετζόπουλος κ.α. 2001:191-92, Σουλιώτη κ.α.2004:41). Διατυπώνεται μάλιστα η άποψη ότι η διαθεματικότητα προβάλλεται ως μόνη λύση για τον εκσυγχρονισμό και την ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος και με την εφαρμογή της προωθούνται οι αρχές της πολυγλωσσίας (plurilingualism), της πολυπολιτισμικότητας (multiculturalism) και της πολυμορφίας. έννοιες που συνδέονται άμεσα με τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση (Καγκά 2001α:37-39, Καγκά 2001β:92-95, Σαλτέρης 2004:19).
Ταυτόχρονα η μέθοδος project προβάλλεται ως η πιο κατάλληλη για την αξιοποίηση της προσέγγισης αυτής στην καθημερινή σχολική πρακτική, ενώ παράλληλα λειτουργεί θετικά και σε πολλά επίπεδα στη μαθησιακή διαδικασία σε πολυπολιτισμικές τάξεις (Nικολάου 2000:221-22, Σουλιώτη 2005:11 )
Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια προσπάθεια να διερευνήσουμε την έννοια της μεθόδου project και τις διάφορες διαστάσεις της και να προτείνουμε τρόπους εφαρμογής της στα πλαίσια της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

Το παρόν άρθρο ανακοινώθηκε στο 1o Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: ?Το Ελληνικό Σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας?

Πλήρες άρθρο: methodos-project-diapolitismiki

Κατηγορίες: Άρθρα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.

Τα σχόλια έχουν κλείσει.