Εισαγωγικά

Οι σελίδες αυτές περιέχουν υλικό για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων. Το υλικό αυτό είναι ακόμη ελάχιστο, αλλά θα εμπλουτίζεται σταδιακά, με την έμφαση να δίνεται στη σύνδεση της διδασκαλίας της ιστορίας με αυτήν της λογοτεχνίας - ή αντίστροφα. Ελπίζω ότι θα φανούν χρήσιμες σε όποιους τις ανακαλύψουν.