Απλοποίηση ρητών αλγεβρικών παραστάσεων

Ταίριαξε τα αντικείμενα στα αριστερά με τα αντικείμενα στα δεξιά
Να απλοποιήσετε την αλγεβρική παράσταση
Παραγοντοποιώ τον αριθμητή
Παραγοντοποιώ και τον παρονομαστή
Απλοποιώ τους όρους του κλάσματος
Βρίσκω για ποιες τιμες της μεταβλητής x ορίζεται η παράσταση
\(\frac{x^2-1}{x^2-2x+1}\)
\(\frac{(χ-1)(χ+1)}{x^2-2x+1}\)
\(\frac{(χ-1)(χ+1)}{(χ-1)^2}\)
\(\frac{x+1}{x-1}\)
χ≠1
χ≠1 και χ≠ -1
\(\frac{1}{2x+1}\)
\(\frac{x+1}{2}\)
χ≠2