Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

Να βρείτε για ποιες τιμές της μεταβλητής x ορίζονται οι παρακάτω ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

Ταίριαξε τα αντικείμενα στα αριστερά με τα αντικείμενα στα δεξιά
\(\frac{1}{x}+\frac{1}{4}\)
\(\frac{x}{x+2}+\frac{4}{x}-\frac{x+8}{x^2+2x}\)
\(\frac{2x}{x^2-4}\frac{1}{x+2} \)
\(\frac{2}{x-3}+\frac{x}{2x-4}-\frac{2}{x^2-5x+6}\)
x≠0
x≠0 και x≠-2
x≠2 και x≠-2
x≠2 και x≠3
x≠3 και x≠4
x≠-2
x≠4
x≠2