Πράξεις με ρητές αλγεβρικές παραστάσεις

Ταίριαξε τα αντικείμενα στα αριστερά με τα αντικείμενα στα δεξιά
\(\frac{1}{x}+\frac{1}{4}=\)
\(\frac{x}{x+2}+\frac{4}{x}-\frac{x+8}{x^2+2x}=\)
\(\frac{2x}{x^2-4}\frac{1}{x+2} =\)
\(\frac{2}{x-3}+\frac{x}{2x-4}-\frac{2}{x^2-5x+6}=\)
\(\frac{x+4}{4x}\)
\(\frac{x+3}{x+2}\)
\(\frac{1}{x-2}\)
\(\frac{x+4}{2x-4}\)
\(\frac{x+1}{x-1}\)
\(\frac{x+1}{x-2}\)
\(\frac{x+4}{x-2}\)