ΟΜΟΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".
Να συμπληρώσετε τα κενά προσεκτικά με μικρούς ελληνικούς χαρακτήρες και τόνους.
Ομοια τρίγωνα λέμε τα τρίγωνα που έχουν τις πλευρές τους [] και τις αντίστοιχες γωνίες τους [].
Αν δύο τρίγωνα έχουν δύο γωνίες τους [] είναι όμοια.
Δύο κανονικά πολύγωνα είναι όμοια αν έχουν τον ίδιο [] [].
Δύο ισόπλευρα τρίγωνα είναι [] όμοια.
Δύο όμοια τρίγωνα έχουν τις [] πλευρές τους ανάλογες
Αν δύο ισοσκελή τρίγωνα έχουν την γωνία της κορυφής τους 35ο είναι []
Ο λόγος των περιμέτρων δύο ομοίων τριγώνων ισούται με το λόγο [] των.
Αν δύο ορθογώνια τρίγωνα έχουν μία οξεία [] ίση είναι []