Διδακτικές στρατηγικές

http://ifigenia-istoriogrammi.blogspot.com/

Η διδακτική στρατηγική της ιστοριογραμμής (storytelling)

Διαφοροποίηση Διδασκαλίας – Μάθησης  (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, Μ.)
Άρθρα για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας (Differentiated Instruction) από την ιστοσελίδα New Horizons for Learning.

http://www.newhorizons.org/strategies/differentiated/front_differentiated.htm

Άρθρα για την αξιοποίηση στη διδασκαλία γραφικών-οπτικών εργαλείων (Graphic Tools) από την ιστοσελίδα New Horizons for Learning.

http://www.newhorizons.org/strategies/graphic_tools/front_graphictools.htm

Άρθρα για τη διαμόρφωση συνεργατικών και δημοκρατικών συνθηκών σε μια τάξη (Democratic Classroom) από την ιστοσελίδα New Horizons for Learning.

http://www.newhorizons.org/strategies/democratic/front_democratic.htm