Αξιολόγηση

Qualifications and Curriculum Authority (Μεγάλη Βρετανία)

http://www.qca.org.uk/default.aspx

http://www.youtube.com/qcaonline (σχετικές ταινίες)

http://www.youtube.com/qcanatcurriculum (σχετικές ταινίες)

Exemplars: Αξιολόγηση προσανατολισμένη στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες

http://www.exemplars.com/index.php

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html

Το διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης PISA του ΟΟΣΑ. Ο όρος PISA είναι το ακρωνύμιο στην Αγγλική γλώσσα του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης των Μαθητών ( "Programme for International Student Assessment").

http://timss.bc.edu/index.html

Διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης: TIMSS & PIRLS International Study Center

Field-tested Learning Assessment Guide (FLAG)

http://www.flaguide.org/tools/tools.php

National Assessment of Educational Progress (NAEP)

http://nces.ed.gov/nationsreportcard/

AAS Project 2061 Science Assessment Website

http://assessment.aaas.org/pages/home

Ofsted: the Office for Standards in Education

http://www.ofsted.gov.uk/