Διεθνείς Οργανισμοί - Προγράμματα (projects)

http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

 

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice

Eurodice: Promoting better understanding of European education systems

http://www.e-yliko.gr/htmls/eurydice/eurydice_1.aspx

Το Δίκτυο ΕΥΡΥΔΙΚΗ είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση. Αποστολή του Δικτύου είναι η μελέτη και παρακολούθηση των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συλλογή και ηλεκτρονική διαχείριση των πληροφοριών και η διάδοση των αποτελεσμάτων.

 

http://ec.europa.eu/research/conferences/2009/rtd-2009/index_en.cfm?pg=documentation

European: Commission Research: Conferences: Research connection 2009: Documentation

 

http://crell.jrc.ec.europa.eu

Centre for Research on Lifelong Learning (CRELL)

 

UNESCO: Εκπαίδευση

http://www.unesco.org/en/education

 

http://www.unesco.org/education/tlsf/

"Teaching and Learning for a Sustainable Future": πολυμεσικό πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών - UNESCO.

 

http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_32252351_32235731_1_1_1_1_1,00.html

Το διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης PISA του ΟΟΣΑ. Ο όρος PISA είναι το ακρωνύμιο στην Αγγλική γλώσσα του Διεθνούς Προγράμματος Αξιολόγησης των Μαθητών ( "Programme for International Student Assessment").

 

http://timss.bc.edu/index.html

Διεθνές πρόγραμμα αξιολόγησης: TIMSS & PIRLS International Study Center

 

http://www.ibe.unesco.org/en.html

UNESCO: International Bureau of Education

 

http://ec.europa.eu/environment/youth/index_el.html

Περιβάλλον για Ευρωπαίους νεαρής ηλικίας

 

http://www.ipcc.ch/

IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change

 

http://www.bbc.co.uk/learning/

BBC learning

 

http://www.gnowledge.org/

Gnowledge Network: "This site is based on a simple idea that we can build collaboratively a road map of all knowledge by specifying the prerequisites of concepts and activities."

 

http://www.oecd.org/department/0,3355,en_2649_33723_1_1_1_1_1,00.html

Directorate for Education: Ο τομέας για την εκπαίδευση του ΟΟΣΑ

 

http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?section=geo&pg=earth-observation

Earth Observation (EO) technologies provide powerful tools for monitoring the state of the planet and the global impact of human activities

 

Ενώσεις

 

International Council of Associations for Science Education

http://www.icaseonline.net/

 

Association for Teacher Education in Europe (ATEE)

http://www.atee1.org/home