ΑΡΘΡΑ -  ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
Επιστημονικά άρθρα - ερευνητικές εργασίες  
Επιστημονικά περιοδικά  
Βάσεις δεδομένων  
Έρευνες & εκθέσεις οργανισμών  
Επιστήμονες - Βιβλία