Έρευνες & εκθέσεις οργανισμών

Green at Fifteen? How 15-year-olds perform in environmental science and geoscience in PISA 2006

http://www.oecd.org/dataoecd/52/12/42467312.pdf

Top of the Class: High Performers in Science in PISA 2006

http://www.oecd.org/dataoecd/44/17/42645389.pdf

Crisis in the Kindergarten: Why Children Need to Play in School

http://www.allianceforchildhood.org/sites/allianceforchildhood.org/files/file/kindergarten_report.pdf

Δεδομένα "Κλειδιά" της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2009 (Data Keys on Education in Europe 2009)- (Δίκτυο Ευρυδίκη)

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/key_data_en.php 

και το  ελληνόγλωσσο Δελτίο Τύπου: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/eu_press_release/R105EL.pdf

Επίπεδα Αυτονομίας και Ευθύνες των Εκπαιδευτικών στην Ευρώπη (Δίκτυο Ευρυδίκη)

http://eacea.ec.europa.eu/portal/page/portal/Eurydice/Products?sortByCol=5

και το  ελληνόγλωσσο Δελτίο Τύπου: 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/eu_press_release/PR094EL.pdf

«Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον». (WWF Ελλάς & Εθνικό Αστεροσκοπείο)

http://www.wwf.gr/2020_2050/

http://www.esos.gr/images/esos/files/22-10-erevna.pdf

Έρευνα του ΙΠΕΜ της ΔΟΕ για τα σχολικά εγχειρίδια.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

National Professional Standards for Teachers (Australia education ministers, 9 February 2011)

Φυσικές Επιστήμες

Hodgson, C. and Pyle, K. (2010) A Literature Review of Assessment for Learning in Science. Slough: NFER.