Εγγεγραμμένες γωνίες

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Πατώντας το κουμπί κίνησης που βρίσκεται κάτω αριστερά
ξεκινά η μεταφορά των γωνιών στο σχήμα.
Πατώντας το κουμπί που βρίσκεται πάνω δεξιά
επαναλαμβάνεται από την αρχή η κίνηση των γωνιών.

Προσωπική κατασκευή του μαθηματικού Πινάτση Παναγιώτη με το GeoGebra