ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ  Β- ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ                  ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ          

ΕΝΟΤΗΤΑ 1  

  Οι  χάρτες   Κείμενο  ΤΕΤΡΑΔΙΟ  Είδη Χαρτων

Μάθημα 1. Οι έννοιες «γεωγραφική» και «σχετική» θέση ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

Μάθημα 2. Η σημασία της σχετικής θέσης για τους ανθρώπους

Μάθημα 3. Μελετώντας με χάρτες τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο

Μάθημα 4. Μελετώντας με χάρτες το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης 

Μάθημα 5. Μελετώντας με χάρτες τους κατοίκους της Ευρώπης 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2  

Το   φ υ σ ι κ ό   περιβάλλον  της   Ευρώπης Κείμενο  ΤΕΤΡΑΔΙΟ

Μάθημα 6. Η γεωλογική ιστορία της Ευρώπης και η ορογένεση   www.geology.com

Μάθημα 7. Η διαμόρφωση του ανάγλυφου στην Ευρώπη

Μάθημα 8. Η γεωλογική ιστορία της Ελλάδας

Μάθημα 9. Σεισμική και ηφαιστειακή δράση στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Μάθημα 10. Η επίδραση των σεισμών και των ηφαιστείων στη ζωή μας

Μάθημα 11. Οι φυσιογραφικές περιοχές της Ευρώπης

Μάθημα 12. Οι θάλασσες της Ευρώπης

Μάθημα 13. Βαλτική και Βόρεια θάλασσα: δύο θάλασσες του ευρωπαϊκού βορρά

Μάθημα 14. Η Μεσόγειος θάλασσα

Μάθημα 15. Οι άνθρωποι στη Μεσόγειο

Μάθημα 16. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης

Μάθημα 17. Τα βουνά και οι πεδιάδες στη ζωή των Ευρωπαίων

Μάθημα 18. Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ελλάδας

Μάθημα 19. Το κλίμα της Ευρώπης

Μάθημα 20. Το κλίμα της Ελλάδας

Μάθημα 21. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ευρώπης

Μάθημα 22. Τα ποτάμια και οι λίμνες στη ζωή των Ευρωπαίων

Μάθημα 23. Τα ποτάμια και οι λίμνες της Ελλάδας

Μάθημα 24. Η βλάστηση της Ευρώπης

ΕΝΟΤΗΤΑ 3  

 Οι κάτοικοι  της  Ευρώπης

Μάθημα 25. Η πολιτική διαίρεση της Ευρώπης

Μάθημα 26. Η Ευρωπαϊκή Ένωση

Μάθημα 27. Η σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μάθημα 28. Η διοικητική διαίρεση της Ελλάδας

Μάθημα 29. Ο πληθυσμός της Ευρώπης

Μάθημα 30. Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Ευρώπης

Μάθημα 31. Ο πληθυσμός της Ελλάδας

Μάθημα 32. Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των Ευρωπαίων

Μάθημα 33. Οι μεγάλες πόλεις της Ευρώπης

Μάθημα 34. Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

Μάθημα 35. Οι βαλκανικές χώρες

Μάθημα 36. Οι γείτονες μας στα Βαλκάνια

ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Οι οικονομικές  δραστηριότητες  των   Ευρωπαίων

Μάθημα 37. Οι τομείς παραγωγής της ευρωπαϊκής οικονομίας

Μάθημα 38. Η γεωργία και η δασοκομία στην Ευρώπη

Μάθημα 39. Η κτηνοτροφία, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες στην Ευρώπη

Μάθημα 40. Ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα

Μάθημα 41. Η βιομηχανία και η βιοτεχνία στην Ευρώπη

Μάθημα 42. Η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη

Μάθημα 43. Η εξόρυξη και οι κατασκευές στην Ευρώπη

Μάθημα 44. Ο δευτερογενής τομέας στην Ελλάδα

Μάθημα 45. Το εμπόριο στην Ευρώπη

Μάθημα 46. Ο τουρισμός στην Ευρώπη

Μάθημα 47. Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες και οι άλλες υπηρεσίες στην Ευρώπη

Μάθημα 48. Ο τριτογενής τομέας στην Ελλάδα

Γλωσσάρι

Οι σημαίες και οι πρωτεύουσες των κρατών της Ευρώπης

Πηγές εικονογραφικού υλικού

Βιβλιογραφία