Θέματα Φυσικής Αγωγής

(ΥΠΕΠΘ
- Γ 4/1417/ 7.11.89)

1 ο ) ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΟΛΗ - ΑΠΟΥΣΙΑ

α ) Όσο αφορά την αθλητική περιβολή στο μάθημα Φυσικής Αγωγής , ισχύει η υπ ΄ αριθ , 686/23.6.87 εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει ότι : Είναι υποχρεωτική η αθλητική περιβολή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής . Παράλληλα σας πληροφορούμε ότι ισχύει η εγκύκλιος 752/18.9.86 του ΥΠΕΠΘ η οποία αναφέρει τα εξής : Οι μαθητές υποχρεωτικά στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής , πρέπει να προσέρχονται με αθλητική περιβολή , ανεξάρτητα με το είδος , τη φίρμα , το χρώμα της φόρμας και των υποδημάτων .
Αυτό είναι αναγκαίο , γιατί έτσι αυξάνεται η κινητική τους δραστηριότητα , οι ασκήσεις εκτελούνται ανετότερα με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση σε όλα τα είδη των αθλητικών δραστηριοτήτων και να διασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα και υγεία των μαθητών .
β ) Οι μαθητές που δεν φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο εσκεμμένα , δεν θα συμμετέχουν στο μάθημα , θα τους καταλογίζεται απουσία , θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του Σχολείου και οι κηδεμόνες τους και θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση τους . Με την παρούσα εγκύκλιο καταργείται η 7750/ Γ 4/835 και κάθε άλλη σχετική με το θέμα αυτό .

2 ο ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΡΗΜΗΝΩΝ - Μ . Ο .

Βαθμός ετήσιας προόδου των μαθητών στο μάθημα Φυσικής Αγωγής .
α ) Με βάση το Π . Δ . 420/78, ο βαθμός της ετήσιας προόδου των μαθητών του Γυμνασίου - Λυκείου για το μάθημα της Γυμναστικής είναι ο μέσος όρος των τριών τριμηνιαίων βαθμών .
β ) Αν για οποιοδήποτε λόγο λείπει ο ένας από τους τρεις τριμηνιαίους βαθμούς επίδοσης στο μάθημα της Γυμναστικής , τότε ο βαθμός της ετήσιας προόδου του μαθήματος είναι ο μέσος όρος των δύο άλλων τριμηνιαίων βαθμών του μαθητού .
γ ) Αν υπάρχει ένας μό ν ο τριμηνιαίος βαθμός επίδοσης στο μάθημα τ ης Γυμναστικής , σαν βαθμός ετήσιας προόδου θεωρείται ο τριμηνιαίος αυτός βαθμός ( Π . Δ . 420/78 άρθρο 3 και Π . Δ . 465/81 άρθρο 5).

3 ο ) ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

α ) Σύμφωνα με το Β . Δ . 2016/8.7.1955 αν ο βαθμός της ετήσιας προόδου του μαθητή στο μάθημα της Γυμναστικής είναι μικρότερος του (8) ο βαθμός αυτός αναθεωρείται με πρακτική εξέταση του μαθητή που υστέρησε από επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τον Δ/ντή του σχολείου , τον Γυμναστή που δίδαξε το μάθημα και έναν από τους αρχαιότερους Γυμναστές του σχολείου . Ο τελευταίος μπορεί να αναπληρωθεί από καθηγητή άλλης ειδικότητας του ιδίου σχολείου και ορίζεται από τον Δ/ντή .
Η αναθεώρηση γίνεται με ευθύνη του Διευθυντή πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων . Ο μέσος όρος των βαθμών που δίνουν τα τρία μέλη της επιτροπής αποτελεί τον βαθμό της ετήσιας προόδου του μαθητή στο μάθημα της γυμναστικής . Στο άρθρο 14 παραγρ . 7 του Β . Δ 490 του 1968 αναφέρεται ότι στην περίπτωση που βγαίνει απορριπτικό αποτέλεσμα επειδή ο μαθητής υστέρησε σε ένα από τα μη θεωρητικά μαθήματα , ο βαθμός του μαθήματος αναθεωρείται όπως αναφέρεται παραπάνω .

4 ο ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

α ) Ο Κηδεμόνας του μαθητή που για λόγους υγείας ή κάποια μόνιμη ή παροδική πάθηση ειδική μειονεξία , αδυνατεί να συμμετάσχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής , μπορεί να ζητήσει την εξαίρεση του μαθητή από το μάθημα αυτό με αίτηση του . Η αίτηση αυτή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από ιατρική βεβαίωση κρατικού γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα , στη βεβαίωση θα αναφέρονται οι λόγοι και η διάρκεια απαλλαγής , θα υποβάλλεται στο Διευθυντή του σχολείου , μέσα σε πέντε μέρες από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση της πάθησης Π. Δ . 104/79 αρθρ . 2.2 ).
β ) Την αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο , εξετάζει ο Διευθυντής του σχολείου μαζί με τον αρμόδιο καθηγητή και συντάσσεται σχετική πράξη στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου των διδασκόντων . Σε περίπτωση αμφιβολίας ο μαθητής παραπέμπεται στην αρμόδια Σχολιατρική υπηρεσία . Η βεβαίωση της προηγούμενης παραγράφου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που η πάθηση είναι εμφανής και δεν χρειάζεται απόδειξη . Η παραπάνω απαλλαγή ισχύει για όλο το διδακτικό έτος ή για τμήμα του και αρχίζει από την έναρξη των μαθημάτων ή την εμφάνιση πάθησης ή ασθένειας και βεβαιώνεται ανάλογα .
γ ) Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής για κάποια διδακτική ώρα μπορεί να ζητήσει ο μαθητής για κάποιο λόγο από τον καθηγητή που διδάσκει το μάθημα . Ο καθηγητής μπορεί να χορηγήσει την άδεια μετά από έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου .
δ ) Οι μαθητές που απαλλάσσονται με το παρόν άρθρο από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθούν ( Π . Δ .. 104/79 άρθρο 22 παράγραφος 4).

5 ο ) ΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

α ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 Π . Δ . 104/79 προστέθηκε το εδάφιο ( δ ) με το Π . Δ 274/80 και προβλέπει τα ακόλουθα . Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , μπορεί να χαρακτηρίζεται σαν επαρκής η φοίτηση των μαθητών ανεξάρτητα από τον αριθμό των απουσιών , εφόσον οι μαθητές είναι πρωταθλητές και οι απουσίες τους οφείλονται στη συμμετοχή τους σε διεθνείς αθλητικές εκδηλώσεις που πιστοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ( Π . Δ .485/83 άρ . 2 παραγρ . 2 δ ').

6 ο ) ΕΛΛΙΠΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το Π . Δ . υπ ' αριθ . 157 ΦΕΚ 60 Α /30.4.86 για την ελλιπή φοίτηση ισχύουν τα ακόλουθα :
α ) Μαθητής Γυμνασίου που η φοίτηση του χαρακτηρίζεται ελλιπής , στα μαθήματα της Β ΄ ομάδας , δεν εξετάζεται αλλά κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτήριου αποτελέσματος συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που πήρε ο μαθητής στα μαθήματα αυτά , κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους .
β ) Σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν ( Π . Δ . 188/85 και Π . Δ . 157/86), μαθητής Λυκείου που η φοίτηση του χαρακτηρίζεται ελλιπής , παραπέμπεται σε προφορική και γραπτή εξέταση το Σεπτέμβριο σε όλα τα μαθήματα , εκτός από τη Γυμναστική και τη Μουσική ( όταν πρόκειται για μαθητή της Α ΄ τάξης Λυκείου ).
Κατά την εξαγωγή του ετήσιου προαγωγικού ή απολυτηρίου αποτελέσματος , συνυπολογίζεται η προφορική βαθμολογία που πήρε ο μαθητής στη Γυμναστική και τη Μουσική κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις . Στις περιπτώσεις που για τους παραπάνω μαθητές το προαγωγικό ή απολυτήριο αποτέλεσμα το Σεπτέμβριο είναι απορριπτικό εξαιτίας και μόνο της υστέρησης τους σε μάθημα ή μαθήματα της Β ' ομάδας (εκτός του μαθήματος των Καλλιτεχνικών) για το Γυμνάσιο και στα μαθήματα της Γυμναστικής και Μουσικής για το Λύκειο , οι μαθητές αυτοί εξετάζονται προφορικά .

7 ο ) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Βάσει του Ε . Δ . 490/68 για τα Λύκεια και 455/81 για τα Γυμνάσια :
α ) Δε γίνεται γραπτή εξέταση στη Γυμναστική , Μουσική , Οικιακή Οικονομία και Καλλιτεχνικά εκτός από το Σχέδιο . Η επίδοση στα μαθήματα αυτά κρίνεται από τους διδάσκοντες , από τις δοκιμασίες που γίνονται σ ΄ αυτά τα μαθήματα κατά την διάρκεια της διδασκαλίας και τις ασκήσεις που αφορούν τη βαθμολόγηση των προφορικών δοκιμασιών για καθένα από τα τετράμηνα .

8 ο ) ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤ Ι ΚΗ

α ) Σύμφωνα με την 916/11/11/86 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ , είναι απαραίτητη η Ιατρική γνωμάτευση , για τη συμμετοχή των μαθητών στη Γυμναστική και τις Αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου και πρέπει με την έναρξη των μαθημάτων να κατατίθεται στο σχολείο . Οι μαθητές πρέπει μέσα σε είκοσι (20) μέρες να προσκομίζουν την Ιατρική γνωμάτευση και την καταθέσουν στον υπεύθυνο καθηγητή Φυσικής Αγωγής . Διαφορετικά δε θα συμμετέχουν στο μάθημα της Γυμναστικής με συνέπεια να τους καταλογίζεται απουσία . Οι Ιατρικές γνωματεύσεις θα φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο , για κάθε τμήμα χωριστά από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τους δασκάλους και θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του Σχολείου .
β ) Πρέπει να πεισθούν οι γονείς των μαθητών ότι μπορούν να βοηθήσουν απεριόριστα το έργο των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και ότι είναι προτιμότερο να γνωρίζουν οι , καθηγητές που διδάσκουν τη Γυμναστική , . από τους ίδιους τα προβλήματα υγείας των παιδιών τους , για την άμεση , σωστή και ακίνδυνη αντιμετώπιση τους , κατά την διάρκεια της Γυμναστικής .
Την Ιατρική γνωμάτευση οι μαθητές μπορούν να τη ζητούν απ ΄ τους γιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας ( Κέντρο Υγείας - Εξωτερικά Ιατρεία Νοσοκομείων ), τους γιατρούς των ασφαλιστικών οργανισμών των γονιών Τους ή από ιδιωτικούς γιατρούς .