Χαρακτηριστικά οικοσυστήματα της Ελλάδας.

 

Διαφάνεια1

 

 

Διαφάνεια3

 

 

Διαφάνεια4

 

 

Διαφάνεια5

 

 

Διαφάνεια6

 

 

Διαφάνεια7

 

 

Διαφάνεια8

 

 

Διαφάνεια9

 

 

Διαφάνεια10

 

 

Διαφάνεια11

 

 

Διαφάνεια12

 

 

Διαφάνεια13

 

 

Διαφάνεια14

 

 

Διαφάνεια15

 

 

Διαφάνεια16

 

 

Διαφάνεια17

 

Ερωτήσεις:

1. Τι είναι το οικοσύστημα;

2. Από τι αποτελείται το οικοσύστημα;

3. Τι είναι η βιοκοινότητα;

4. Τι είναι  ο βιότοπος;

5. Τι ονομάζουμε πόρους;

6. Δώστε ένα παράδειγμα τροφικής αλυσίδας.

7. Ποια είδη οικοσυστημάτων γνωρίζετε;