Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Α΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διδακτέα - εξεταστέα ύλη στο μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» ορίζεται ως εξής: Κεφάλαιο Διδακτέα Ύλη

Κεφάλαιο 01 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 02 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 03 : 3.1

Κεφάλαιο 05 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 06 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 07 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 08 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 09 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 10 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 11 : ΟΛΟ

Κεφάλαιο 13 : ΟΛΟ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ Η/Υ

Β΄ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η διδακτέα ? εξεταστέα ύλη είναι όλες οι θεματικές ενότητες εκτός των:

2.2.9 Εκσφαλμάτωση σε λογικά λάθη

2.2.10 Τεκμηρίωση

2.3.3 Κύκλος ζωής εφαρμογής λογισμικού

3.2 Πληροφοριακά Συστήματα

Για τη θεματική ενότητα 3.1 να γίνει περιγραφή των βασικών λειτουργιών ενός Λ.Σ. με αναφορά στην αναγκαιότητα τους, καθώς και στα Λ.Σ. κινητών συσκευών και σε σύγχρονα περιβάλλοντα διεπαφής.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 30-09-2014