ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1976 & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Συνοπτικά σχόλια στις αναθεωρημένες διατάξεις του Συντάγματος 1975/1996/2001

Ολόκληρο το κείμενο του Συντάγματος του 1975 που ψήφισε η Ε' Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων και ετέθη σε ισχύ στις 11.6.1975, όπως μεταφέρθηκε αρχικά στη δημοτική γλώσσα με το Β' Ψήφισμα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.

Με έναν αστερίσκο σημειώνονται τα άρθρα που αναθεωρήθηκαν το 1986 και με δύο αστερίσκους, όσα αναθεώρησε η Βουλή το 2001. Σ' αυτά ακολουθούν με πλάγια στοιχεία τα σχόλια του γενικού εισηγητή της πλειοψηφίας, καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, Ευάγγελου Βενιζέλου.

MEPOΣ ΠPΩTO: Bασικές διατάξεις

TMHMA A. Moρφή τoυ πoλιτεύματoς

Άρθρα 1 και 2

ΤΜΗΜΑ Β. Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας.

Άρθρο 3

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

Άρθρα 4-25

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας

ΤΜΗΜΑ Α. Σύνταξη της Πολιτείας

Άρθρα 26-29

ΤΜΗΜΑ Β. Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάδειξη του Προέδρου

Άρθρα 30-34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εξουσίες και ευθύνη από τις πράξεις του Προέδρου

Άρθρα 35-48

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ειδικές ευθύνες του Προέδρου της Δημοκρατίας

Άρθρα 49 και 50

ΤΜΗΜΑ Γ. Βουλή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής

Άρθρα 51-54

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κωλύματα και ασυμβίβαστα των βουλευτών

Άρθρα 55-58

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Καθήκοντα και δικαιώματα των βουλευτών

Άρθρα 59-63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Οργάνωση και λειτουργία της Βουλής

Άρθρα 64-72

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Νομοθετική λειτουργία της Βουλής

Άρθρα 73-77

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Φορολογία και δημοσιονομική διαχείριση

Άρθρα 78-80

ΤΜΗΜΑ Δ. Κυβέρνηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Συγκρότηση και αποστολή της Κυβέρνησης

Άρθρα 81-83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Σχέσεις Βουλής και Κυβέρνησης

Άρθρα 84-86

ΤΜΗΜΑ Ε. Δικαστική Εξουσία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι

Άρθρα 87-92

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Οργάνωση και δικαιοδοσία των δικαστηρίων

Άρθρα 93-100

ΤΜΗΜΑ ΣΤ. Διοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Οργάνωση της Διοίκησης

Άρθρα 101 και 102

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της Διοίκησης

Άρθρα 103 και 104

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Καθεστώς του Αγίου Όρους

Άρθρο 105

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ειδικές τελικές και μεταβατικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ Α. Ειδικές διατάξεις

Άρθρα 106-109

ΤΜΗΜΑ Β. Αναθεώρηση του Συντάγματος

Άρθρο 110

ΤΜΗΜΑ Γ. Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρα 111-119

ΤΜΗΜΑ Δ. Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120