Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες


 

Οδηγίες για εκπαιδευτικούς

Α. Περιγραφή

Η πρόταση διδασκαλίας "Τα κλάσματα" περιλαμβάνει μια σειρά τεσσάρων μαθημάτων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας της Γ΄ τάξης Δημοτικού.

Πρόκειται για μια εργασία που αξιοποιεί τους φυλλομετρητές (browsers) που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Για να είναι δυνατή η εκτέλεση των διαφόρων ασκήσεων και δραστηριοτήτων θα πρέπει να εγκατασταθεί η εικονική μηχανή java (Java Virtual Machine) και να επιτραπεί το "ενεργό περιεχόμενο" (μέσω των Επιλογών Internet στον Πίνακα Ελέγχου).

Για την περιήγηση στις ασκήσεις υπάρχουν 2 οριζόντια μενού πλοήγησης (ένα κειμένου κι ένα με γραφικά). Με το 1ο μενού μπορείτε να περιηγηθείτε σε οποιοδήποτε μάθημα θέλετε, ενώ με το 2ο πηγαίνετε από μάθημα σε μάθημα (με τη σειρά).

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μαθήματα για ...

 •  διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων του βιβλίου του μαθητή (4 μαθήματα)

 •  επανάληψη μετά την ολοκλήρωση της ενότητας για τα κλάσματα

 •  αξιολόγηση των μαθητών με τη βοήθεια των ασκήσεων που περιλαμβάνονται σε κάθε μάθημα αλλά και στη σελίδα "Δραστηριότητες"

 •  ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές της Γ΄ και Δ΄ τάξης Δημοτικού.

 •  διδασκαλία από απόσταση εφόσον δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες χειρισμού από τον εκπαιδευτικό

Όπως αντιλαμβάνεστε για μια ολοκληρωμένη διδασκαλία των εννοιών που σχετίζονται με τα κλάσματα είναι απαραίτητη η χρήση και άλλων μέσων (πραγματικών αντικειμένων), ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων ανάλογα με το επίπεδο γνώσεων και τις ανάγκες του κάθε μαθητή και, κυρίως,  η σύνδεση όλων των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν με τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών.

Επομένως η παρούσα εργασία αποτελεί ένα βοήθημα για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν τα κλάσματα και όχι μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας.

Β. Ταυτότητα πρότασης διδασκαλίας

Τίτλος: Τα κλάσματα

Τάξη: Γ΄ και Δ΄

Διδακτικές ώρες: 9 (από 2 για κάθε μάθημα και 1 για τη σειρά των ασκήσεων)

Στόχοι: Οι μαθητές να μπορούν να...

 • μοιράζουν αντικείμενα και ποσότητες σε ίσα μέρη με τη βοήθεια αξόνων συμμετρίας και να αξιολογούν τις σχέσεις των ίσων μερών

 • γνωρίσουν τι σημαίνουν οι όροι ενός κλάσματος

 • συνδέσουν τη συμβολική γραφή των κλασματικών μονάδων με τις ποσότητες που εκφράζουν

 • κατανοήσουν την έννοια του απλού κλάσματος ως επανάληψη της κλασματικής μονάδας

 • εξετάσουν την έννοια της ισοδυναμίας των κλασμάτων χρησιμοποιώντας σχήματα και γραφικές αναπαραστάσεις

Μεθοδολογία: (περίπτωση χρήσης εργαστηρίου ΗΥ)

 • Οι μαθητές θα εργαστούν ανά δύο ή τρεις ανάλογα με τις θέσεις σταθμών εργασίας που διαθέτουμε.

 • Δίνουμε οδηγίες στα παιδιά για τον τρόπο πλοήγησης στα μαθήματα (για τις ασκήσεις δεν είναι απαραίτητο καθώς σ' αυτές οι οδηγίες αναγράφονται στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας)

 • Παρακολουθούμε την εξέλιξη των δραστηριοτήτων και δίνουμε λύσεις σε τεχνικά κυρίως προβλήματα.

 • Σε αρκετές δραστηριότητες υπάρχει και βαθμολογία. Αυτή αποσκοπεί στο να μας ενημερώνει για την πορεία προόδου των δραστηριοτήτων και όχι στη βαθμολόγηση των παιδιών.

 • Η αξιολόγηση της διδασκαλίας θα προκύψει από το βαθμό επιτυχούς ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων στον ΗΥ.

 • Βοηθά στη διδασκαλία η προβολή των μαθημάτων σε λευκή οθόνη ή πίνακα μαρκαδόρου με τη χρήση ενός βιντεοπροβολέα.


Οδηγίες Εισαγωγή Κλασματικές μονάδες Κλασματικοί αριθμοί Ισοδύναμα κλάσματα Δραστηριότητες