ΘΡΑΚΗ
Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις πρωτεύουσες των νομών που βρίσκονται δεξιά δίπλα στον αντίστοιχο νομό.