Γ΄ κλίση: Φωνηεντόληκτα διπλόθεμα (πόλις, πόλεως) και μονόθεμα (βασιλεύς, βασιλέως)

Συμπλήρωση κενών

Να επιλέξετε από το αναδυόμενο πλαίσιο τη σωστή λέξη για κάθε κενό.
Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, πατήστε το «Έλεγξε».
1. Γεωργός μετὰ τὴν (δύσις) τοῦ ἡλίου εἰς τὴν πόλιν έπὶ τοῦ ἵππου τὰ ξύλα ἔφερεν.

2. Ὁ θεὸς τὴν αἰτίαν τῆς (θλίψις) μανθάνειν βούλεται.

3. Ὁ θεός ἥδεται ἐπὶ τῇ (σύνεσις) τοῦ γεωργοῦ.

4. Ὁ θεὸς τῷ ξυλοκόπῳ λέγει: «τῶν κακῶν (πράξις) ἀμοιβή ἐστι καὶ τῶν οἰκείων ἀγαθῶν ἡ ἀπώλεια».

5. Ἡ Περσία πληθύει (= είναι γεμάτη) ποταμῶν καὶ λιμνῶν, ἔνθα οἱ (ἁλιεύς) ἰχθῦς ἁλιεύουσιν.

6. Οἱ βασιλεῖς τῆς Περσίας μεθ' (ἱππεύς, δενική πληθυντικού) εἰς σατραπείας ἤλαυνον (= περιόδευαν).

7. Οἱ ἐν σατραπίαις κάτοικοι ὑπεδέχοντο τοὺς (βασιλεύς).

8. Παρὼν ἐγὼ αὐτὸς (= ο ίδιος) παρεκέλευον ἂν (= θα προέτρεπα) ἐπὶ τὰς (πράξις) ταύτας.

9. Οἱ θεοὶ ἐπὶ ταῖς (ὕβρις) τῶν κακῶν ἀνθρώπων ὀργίζονται.

10. Τῷ βασιλεῖ δῶρα τοῖς (χαλκεύς) ἐδόθησαν.