Απαρέμφατα: Σχηματισμός

Αντιστοίχιση

Αντιστοιχίσετε επιλέγοντας τον σωστό τύπο από το αναδυόμενο πλαίσιο στα δεξιά σύμφωνα με την υπόδειξη που συνοδεύει κάθε λέξη.
Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, πατήστε το «Έλεγξε».
Προσοχή: Πέντε (5) λέξεις περισσεύουν.
πιστεύω: απαρέμφατο ενεστώταπιστεύειν
λείπω: απαρέμφατο μέλλοντα
εἰμί: απαρέμφατο ενεστώτα
φυτεύω: απαρέμφατο παρακειμένου
φέρομαι: απαρέμφατο ενεστώτα
πέμπομαι: απαρέμφατο αορίστου
βλάπτομαι: απαρέμφατο μέλλοντα
φυλάττομαι: απαρέμφατο παρακειμένου
εἰμί: απαρέμφατο μέλλοντα
νομίζω: απαρέμφατο ενεστώτα
σῴζω: απαρέμφατο παρακειμένου
πορεύομαι: απαρέμφατο αορίστου
γίγνομαι: απαρέμφατο ενεστώτα
κομίζομαι: απαρέμφατο παρακειμένου
κατασκευάζω: απαρέμφατο μέλλοντα
ἱκετεύω: απαρέμφατο αορίστου
γράφομαι: απαρέμφατο παρακειμένου
κατάγω: απαρέμφατο ενεστώτα
ἐργάζομαι: απαρέμφατο μέλλοντα
ἀφανίζω: απαρέμφατο αορίστου