Μετοχές: Σχηματισμός και κλίση

Συμπλήρωση κενών

Να επιλέξετε από το αναδυόμενο πλαίσιο τη σωστή λέξη για κάθε κενό.
Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, πατήστε το «Έλεγξε».
1. Ἑρμῆς εἰς Πιερίαν παραγίγνεται (= πηγαίνει) (αρσενικό της μετοχής μέλλοντα του κλέπτω με υποκείμενο το Ἑρμῆς) τὰς βοῦς (= τα βόδια) τοῦ Ἀπόλλωνος.

2. Εἶτα (= έπειτα) κομίζει αὐτὰς εἰς τὴν πόρρω (= μακριά) (θηλυκό της μετοχής ενεστώτα του εὑρίσκομαι με υποκείμενο το άρθρο της) Πύλον.

3. Ἑρμῆς, ἐπεὶ (= επειδή) ἤθελε κατασκευάσαι λύραν ἐκ τοῦ (ουδέτερο της μετοχής ενεστώτα του περιβάλλω με υποκείμενο το άρθρο της) τὴν χελώνην κύτους, ἐφόνευσεν αὐτήν.

4. Ἀπόλλων κατοίκους Κυλήνης πυνθάνεται (= ρωτά να μάθει), εἰ τὸν (αρσενικό της μετοχής αορίστου του κλέπτω με υποκείμενο το άρθρο της) τὰς βοῦς γιγνώσκουσιν.

5. Ἐπαγγέλλεται (= υπόσχεται) τῷ (αρσενικό της μετοχής μέλλοντα του μηνύω με υποκείμενο το άρθρο της) τὰς βοῦς χάριν ἕξει. (= χρωστώ ευγνωμοσύνη)

6. Ἀπόλλων μανθάνει τὸν (αρσενικό της μετοχής παρακειμένου του κλέπτω -κέκλοφα- με υποκείμενο το άρθρο της) ἐκ τῆς μαντικῆς.

7. Εὐθὺς πρὸς τὴν Μαῖαν μητέρα (θηλυκό της μετοχής ενεστώτα του εἰμί με υποκείμενο το τὴν Μαῖαν) τοῦ Ἑρμοῦ παραγίγνεται.

8. Ἡ Μαῖα δεικνύει Ἑρμῆν ἐν σπαργάνοις (αρσενικό της μετοχής ενεστώτα του εἰμί με υποκείμενο το Ἑρμῆν).