Μέση φωνή: Οριστική ενεστώτα, παρατατικού, μέλλοντα και αορίστου

Αντιστοίχιση

Αντιστοιχίσετε επιλέγοντας τον σωστό τύπο από το αναδυόμενο πλαίσιο στα δεξιά σύμφωνα με την υπόδειξη που συνοδεύει κάθε λέξη.
Όταν ολοκληρώσετε την άσκηση, πατήστε το «Έλεγξε».
Προσοχή: επτά (7) λέξεις περισσεύουν.
ἀθροίζομαι: γ΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώταἀθροίζονται
καλύπτομαι: α΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
ἄγομαι (= οδηγούμαι): β΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
πορεύομαι: γ΄ ενικό οριστική παρατατικού
ἕπομαι (= ακολουθώ): α΄ ενικό οριστικής μέλλοντα
αἰσχύνομαι (= ντρέπομαι): γ΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
εἰμί: β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα
πέμπομαι (= στέλνομαι): γ΄ ενικό οριστικής αορίστου
κομίζομαι: γ΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου
τρίβομαι: α΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
τρέπομαι: β΄ ενικό οριστικής αορίστου
πλήττομαι: γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
φυλάττομαι: β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
χαρίζομαι: α΄ ενικό οριστικής παρατατικού
λείπομαι: α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
δοκιμάζομαι: α΄ ενικό οριστικής αορίστου
ψεύδομαι: β΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου
ἀκούομαι: γ΄ ενικό οριστικής ενεστώτα
ἐλέγχομαι: β΄ ενικό οριστικής παρατατικού
δέχομαι: β΄ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
λείπομαι: γ΄ ενικό οριστικής μέλλοντα
θύομαι: β΄ πληθυντικό οριστικής παρατατικού
στρατεύομαι: α΄ πληθυντικό οριστικής αορίστου