Ευκτική ενεργητικής φωνής φωνηεντόληκτων & αφωνόληκτων ρημάτων

Άσκηση Αντιστοίχισης

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της δεξιάς στήλης με τα στοιχεία της αριστερής στήλης σύμφωνα με την υπόδειξη. Στη δεξιά στήλη περισσεύουν 12 λέξεις.
Για να κάνετε την αντιστοίχιση, ανοίξτε την "κουρτίνα" δίπλα σε κάθε λέξη και επιλέξτε τον σωστό τύπο.
θηρεύω: γ΄ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα
μνημονεύω: γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου
καταλύω: β΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου
φύω: α΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα
κελεύω: β΄ ενικό ευκτικής αορίστου
θύω: α΄ ενικό ευκτικής παρακειμένου
κρύπτω: γ΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου
διακινδυνεύω: β΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα
σῴζω: β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα
ταράττω: γ΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου
σαλπίζω: α΄ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα
κλάζω: γ΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα