Ευκτική μέσης φωνής φωνηεντόληκτων & αφωνόληκτων ρημάτων

Άσκηση Αντιστοίχισης

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της δεξιάς στήλης με τα στοιχεία της αριστερής στήλης σύμφωνα με την υπόδειξη. Στη δεξιά στήλη περισσεύουν 12 λέξεις.
Για να κάνετε την αντιστοίχιση, ανοίξτε την "κουρτίνα" δίπλα σε κάθε λέξη και επιλέξτε τον σωστό τύπο.
ἐνδύομαι: γ΄ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα
συμβουλεύομαι: γ΄ ενικό ευκτικής αορίστου
ἅπτομαι: β΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου
φύομαι: α΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα
γεύομαι: β΄ ενικό ευκτικής αορίστου
ἀθροίζομαι: α΄ ενικό ευκτικής παρακειμένου
ἄρχομαι: γ΄ πληθυντικό ευκτικής αορίστου
ἀλλάττομαι: γ΄ ενικό ευκτικής μέλλοντα
εὔχομαι: β΄ ενικό ευκτικής ενεστώτα
βλάπτομαι: γ΄ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου
ὁπλίζομαι: α΄ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα
μεταπέμπομαι: γ΄ πληθυντικό ευκτικής ενεστώτα