Ομαλά παραθετικά επιθέτων β΄ κλίσης

Quiz

Σε κάθε ερώτηση επιλέξτε τον σωστό τύπο σύμφωνα με την υπόδειξη.