Προστακτική ενεργητικής φωνής φωνηεντόληκτων & αφωνόληκτων ρημάτων

Άσκηση Αντιστοίχισης

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της δεξιάς στήλης με τα στοιχεία της αριστερής στήλης σύμφωνα με την υπόδειξη. Στη δεξιά στήλη περισσεύουν 12 λέξεις.
Για να κάνετε την αντιστοίχιση, ανοίξτε την "κουρτίνα" δίπλα σε κάθε λέξη και επιλέξτε τον σωστό τύπο.
θηρεύω: γ΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
μνημονεύω: γ΄ ενικό προστακτικής αορίστου
καταλύω: β΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου
φύω: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
κελεύω: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου
θύω: γ΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου
κρύπτω:γ΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου
διακινδυνεύω: β΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου
σῴζω: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
ταράττω: γ΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου
σαλπίζω: β΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου
κλάζω: γ΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα