Προστακτική μέσης φωνής φωνηεντόληκτων & αφωνόληκτων ρημάτων

Άσκηση Αντιστοίχισης

Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της δεξιάς στήλης με τα στοιχεία της αριστερής στήλης σύμφωνα με την υπόδειξη. Στη δεξιά στήλη περισσεύουν 12 λέξεις.
Για να κάνετε την αντιστοίχιση, ανοίξτε την "κουρτίνα" δίπλα σε κάθε λέξη και επιλέξτε τον σωστό τύπο.
ἐνδύομαι: γ΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
ἐφάπτομαι: γ΄ ενικό προστακτικής αορίστου
ἐπιβουλεύομαι: β΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου
φύομαι: β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
γεύομαι: β΄ ενικό προστακτικής αορίστου
ἀθροίζομαι: γ΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου
ἄρχομαι: γ΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου
ἀλλάττομαι: β΄ ενικό προστακτικής παρακειμένου
εὔχομαι: β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
βλάπτομαι: γ΄ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου
ὁπλίζομαι: β΄ πληθυντικό προστακτικής αορίστου
μεταπέμπομαι: γ΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα