Παράταξη - Υπότεξη - Ασύνδετο σχήμα

Quiz

Σε κάθε πρόταση επιλέξτε αν έχουμε παράταξη, υπόταξη ή ασύνδετο σχήμα. Μπορεί να ισχύουν περισσότερες επιλογές (πχ. να έχουμε και υποτάξη και παράταξη). Επομένως, επιλέγουμε όλες τις δυνατές απαντήσεις.