Σενάριο Προσδιορισμός ρίζας πολυωνύμου με προσέγγιση

  • Print

Δίνεται παρακάτω το φύλλο εργασίας.