Προβολή χτυπημάτων σε άρθρο

  • Print

 

 

Display the hit-counter of any article.
Usage:
Add the article's id within

{hits}16{/hits}

 

tags.
More information can be found at http://www.tooljoom.com.