Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  • Print
 
 
Να βρεθούν τα ψηφία x , y, αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός 4x25y διαιρείται με το 2, με το 3 και με το 5 και ότι είναι μικρότερος από τον αριθμό 44.10^3