Άσκηση AN5

  • Print

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι:

x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x2(x+y+z) \frac{x^2 +z^2}{y}+\frac{y^2 +x^2}{z}+\frac{z^2 +y^2}{x}\geq 2(x+y+z)

Υποδείξεις: 1 , 2

Λύση