ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γνωρίζω τον υπολογιστή, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής

Συμπλήρωση κενών

   Δεδομένα      Κύκλος Επεξεργασίας των Δεδομένων      Πληροφορία      δεδομένα      δεδομένων      επεξεργασία      πληροφορίες   
1.Γενικά, μπορούμε να ονομάσουμε (Data) τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για επεξεργασία. Τα αποτελέσματα που παίρνουμε από την επεξεργασία των και μας μεταδίδουν κάποια επιπρόσθετη γνώση, τα χαρακτηρίζουμε ως (Information). Η επεξεργασία των δεδομένων έχει ποικίλες μορφές, χωρίς να είναι πάντοτε απαραίτητη η εφαρμογή αριθμητικών πράξεων.
(Δεδομένα, Πληροφορία, δεδομένων)

2.Αν και αρχικά τα δεδομένα δε φαίνεται να έχουν τόση σημασία για μας, αποτελούν πολύτιμα στοιχεία, για να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες. Η πληροφορία, σε αντίθεση με τα δεδομένα, είναι κάτι που έχει σημασία για μας, κάτι που θέλουμε να μάθουμε. Οι προκύπτουν από τα επιλεγμένα μετά από κατάλληλη .
(δεδομένα, πληροφορίες, επεξεργασία)

3.Πληροφορίες που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα μιας επεξεργασίας, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες ή σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για την παραγωγή νέων πληροφοριών. Η διαδικασία αυτή, δηλαδή να αποτελούν στη συνέχεια σε μία νέα , χαρακτηρίζεται ως .
(επεξεργασία, πληροφορίες, Κύκλος Επεξεργασίας των Δεδομένων, δεδομένα)