bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

ΠΥΣΠΕ

ΠΡΑΞΗ 01/14-01-2016

Θέμα 1ο

«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Απαλλαγή και Ορισμός Αναπληρωτή του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Ανάκληση διάθεσης και διάθεση αναπληρωτών εκπ/κών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60 εντός Νομού» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 02/22-01-2016

Θέμα 1ο

«Διαθέσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Ορισμός προϊσταμένης διθέσιου Νηπιαγωγείου Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 03/11-02-2016

Θέμα 1ο

«Αναγνώριση συνάφειας διδακτορικού διπλώματος» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Ανάκληση διάθεσης εκπ/κού κλάδου ΠΕ 16 Μουσικής» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Παράταση απόσπασης και τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών στο ολοήμερο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ32 και διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ60» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Διόρθωση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 7ο

«Διάθεση εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70 για κατ’ οίκον διδασκαλία» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 8ο

«Τροποποίηση απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 60 εντός ΠΥΣΠΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 04/26-02-2016

Θέμα 1ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου Δασκάλων ΠΕ70» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου Δασκάλων ΠΕ70» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Ορισμός Αναπληρωτριών Προϊσταμένων 1/Θ Νηπιαγωγείων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων για κατ’ οίκον διδασκαλία» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικών, εντός ΠΥΣΠΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 05/16-03-2016

Α) ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα :

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ____(Ομόφωνη απόφαση)

Β) ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα: 1ο

«Γνωστοποίηση μονάδων μετάθεσης εκπ/κών για βελτίωση ή για οριστική τοποθέτηση». ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων και εκπαιδευτικού κλάδου

ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 06/28-03-2016

Θέμα 1ο

«Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου Δασκάλων ΠΕ70- με πιστώσεις Π.Δ.Ε.» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Παράταση απόσπασης αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Διάθεση αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 07/14-04-2016

Θέμα 1ο

«Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Διάθεση εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 08/22-04-2016

Θέμα 1ο

«Τροποποίηση διάθεσης εκπ/κού κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Τροποποίηση τοποθέτησης εκπ/κού κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΠΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 09/18-05-2016

Θέμα 1ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Ανάκληση διάθεσης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 16.01 Μουσικής» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 10/01-06-2016

Θέμα 1ο

«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Αναγνώριση προϋπηρεσίας μονίμων εκπαιδευτικών για μισθολογική εξέλιξη» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 11/21-06-2016

Θέμα

«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 12/27-06-2016

Θέμα

«Κατάρτιση πινάκων οργανικής σύνθεσης διδακτικού προσωπικού Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας»____ (Απόφαση με πλειοψηφία)

ΠΡΑΞΗ 13/08-07-2016

Θέμα 1ο

«Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων Δασκάλων ΠΕ 70, Νηπιαγωγών ΠΕ60, Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11 και ΣΜΕΑΕ, ΤΕ Δ/νσης Π.Ε. Μεσσηνίας για μεταθέσεις – τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ - κατάρτιση ονομαστικών καταστάσεων των εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων που αιτούνται μετάθεση ή τοποθέτηση»___(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα: 2ο

«Μονιμοποιήσεις Εκπαιδευτικών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Χρονοδιάγραμμα εργασιών για μεταθέσεις-τοποθετήσεις αποσπάσεις – εκπαιδευτικών»____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 14/12-07-2016

Θέμα

«Προσδιορισμός κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών κλάδων Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 06 και Μουσικής ΠΕ 16 για μεταθέσεις - τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ - κατάρτιση ονομαστικών καταστάσεων των εκπαιδευτικών των παραπάνω κλάδων που αιτούνται μετάθεση ή τοποθέτηση» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 15/ 22-07-2016

Θέμα

«Προσωρινές μεταθέσεις-τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. κλάδων Δασκάλων ΠΕ 70, Νηπιαγωγών ΠΕ 60, Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11, Μουσικής ΠΕ 16 και ΣΜΕΑΕ - ΤΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 16/ 29-07-2016

Θέμα

«Οριστικές μεταθέσεις-τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Π.Ε. κλάδων Δασκάλων ΠΕ 70, Νηπιαγωγών ΠΕ60, Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ 06, Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11, Μουσικής ΠΕ 16 και ΣΜΕΑΕ - ΤΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 17/17-08-2016

Θέμα

«Καθορισμός λειτουργικών κενών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας»______( Απόφαση με πλειοψηφία)

ΠΡΑΞΗ 18/25-08-2016

Θέμα 1ο

«Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών κλάδων ΠΕ 70 Δασκάλων και ΠΕ 60 Νηπιαγωγών____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 19/29-08-2016

Θέμα 1ο

«Ανάκληση απόφασης για το 1ο Θέμα της 18/25-06-2016 Πράξης του ΠΥΣΠΕ (Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών κλάδων ΠΕ 70 Δασκάλων και ΠΕ 60 Νηπιαγωγών)» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Ανακοίνωση λειτουργικών κενών όλων των κλάδων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Μεσσηνίας από οποιαδήποτε αιτία»______( Απόφαση με πλειοψηφία)

Θέμα 3ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 20/01-09-2016

Θέμα

«Διαπίστωση λειτουργικών υπεραριθμιών εκπαιδευτικών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 21/02-09-2016

Θέμα 1ο

«Κρίση και τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών κλάδων Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών από μετάταξη» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ - Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Διαθέσεις εκπαιδευτικών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 22/08-09-2016

Θέμα 1ο

«Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών από μετάταξη» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Τροποποίηση τοποθέτησης / απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70» ____(Ομόφωνη απόφαση).

Θέμα 3ο

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός ΠΥΣΠΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Επαναφορά στην οργανική θέση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70, κριθέντα ως λειτουργικά υπεράριθμου» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 05» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Αναστολή λειτουργίας Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Μεσσηνίας». ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 23/09-09-2016

Θέμα 1ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων Δασκάλων ΠΕ70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60 με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – Π.Δ.Ε.» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ 70 Δασκάλων και ΠΕ 60 Νηπιαγωγών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και ΠΕ 60.50 Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Ορισμός Προϊσταμένων σε 1/θ Νηπιαγωγεία» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 24/13-09-2016

Θέμα 1ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ 32

Θεατρικών Σπουδών στις σχολικές μονάδες» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ 32 Θεατρικών Σπουδών στις σχολικές μονάδες» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Διάθεση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Τροποποίηση διάθεσης εκπ/κού» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπ/κούς που υπηρετούν στο 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Πλατέος» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 25/16-09-2016

Θέμα 1ο

«Τροποποίηση τοποθέτησης αναπληρωτριών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Απαλλαγή και Ορισμός Προϊσταμένης Ν/γείου Στρεφίου» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων για κατ’ οίκον διδασκαλία» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Αναστολή λειτουργίας ΤΕ 1ου Ν/γείου Κυπαρισσίας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Διαθέσεις Εκπ/κών κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 26/27-09-2016

Θέμα 1ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων Νηπιαγωγών ΠΕ60, Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06, Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 και Πληροφορικής ΠΕ19-20 με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-Π.Δ.Ε.» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ 71 & 70.50 Δασκάλων ΕΑΕ παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ – αναδρομική πρόσληψη» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Διαθέσεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ 06, ΠΕ 07 (Μ.Ω.) και ΠΕ 19-20 » ____(Ομόφωνη

απόφαση)

Θέμα 5ο

«Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70.50 για παράλληλη στήριξη» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 δασκάλων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 7ο

«Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 δασκάλων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 27/28-09-2016

Θέμα 1ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Κάλυψη αναγκών σε διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεσσηνίας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Απαλλαγή και Ορισμός Προϊσταμένων Ολιγοθέσιων Σχολείων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Ορισμός προϊσταμένου τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου Δ.Π.Ε. Μεσσηνίας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 7ο

«Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας σε εκπ/κούς που υπηρετούν σε 2/θ και 3/θ Δημ. Σχολεία» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 8ο

«Τροποποίηση διάθεσης Εκπ/κού κλάδου ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 9ο

«Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 28/04-10-2016

Θέμα 1ο

«Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων » ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 16.01 Μουσικής στις σχολικές μονάδες» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου ΠΕ 60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Διαθέσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ16.01 Μουσικής» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης αναπληρωτή εκπαιδευτικού κλάδου Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 7ο

«Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 8ο

«Τροποποίηση διάθεσης - Ανάκληση Διάθεσης και Διάθεση Εκπ/κών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 29/10-10-2016

Θέμα:

«Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικού από άλλο ΠΥΣΠΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 30/14-10-2016

Θέμα 1ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων Αγγλικής Γλώσσας ΠΕ06, Γερμανικής Γλώσσας ΠΕ07 και Πληροφορικής ΠΕ20 με πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Διάθεση Εκπαιδευτικών και Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικού» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Διάθεση εκπ/κού και τροποποίηση διάθεσης Εκπ/κών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού » ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 7ο

«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 8ο

«Απαλλαγή και Ορισμός Αναπληρωτών των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 9ο

«Κάλυψη αναγκών σε διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεσσηνίας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 10ο

«Διόρθωση διάθεσης εκπαιδευτικού» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 31/24-10-2016

Θέμα 1ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων για τις τάξεις υποδοχής Ζ.Ε.Π.» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Διάθεση εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 70 Δασκάλων για κατ’ οίκον διδασκαλία» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Κάλυψη αναγκών σε διδακτικό ωράριο εκπαιδευτικών Π.Ε. Μεσσηνίας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Τροποποίηση διάθεσης Εκπ/κού» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 32/04-11-2016

Θέμα 1ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδου 70.50 Δασκάλων Ε.Α.Ε. παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 70.50 για παράλληλη στήριξη» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 33/08-11-2016

Θέμα 1ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπ/κού κλάδου 06 Αγγλικής Γλώσσας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 34/16-11-2016

Θέμα 1ο

«Προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Διάθεση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 4ο

«Απαλλαγή και Ορισμός Αναπληρωτή της Διευθύντριας του 12ου Δ.Σ. Καλαμάτας» ____(Ομόφωνη απόφαση) ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 5ο

«Παράταση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 6ο

«Ορισμός Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων» ____(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 7ο

«Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή» ____(Ομόφωνη απόφαση)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16/11/2016

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2016 ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2016

ΠΡΑΞΗ 01/22-01-2016

Θέμα 1ο:

«Αιτήματα εκπαιδευτικών σχετικά με την επιλογή προϊσταμένων 2/θεσίων νηπιαγωγείων» ____(Απόφαση με πλειοψηφία)

Θέμα 2ο:

«Εξέταση αίτησης εκπαιδευτικού για απαλλαγή από τα καθήκοντα της προϊσταμένης 2/θεσίου νηπιαγωγείου»___(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 02/11-02-2016

Θέμα:

«Μονογραφή των αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών 9ου Δ.Σ. Καλαμάτας» (Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 03/19-02-2016

Θέμα 1ο:

«Επιλογή Προϊσταμένου Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Μεσσηνίας»______(Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο:

«Εξέταση, επί της ουσίας, των αιτήσεων θεραπείας των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών Σπηλιοπούλου Σταυρούλας και Κωστή Φανής, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1248/09-02-2016 έγγραφο του Περιφερειακού Δ/ντή Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Πελοποννήσου____(Απόφαση με πλειοψηφία)

Θέμα 3ο:

«Εξέταση τυχόν ενστάσεων υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας Π.Ε. Μεσσηνίας επί των πινάκων υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθώς και επί του πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά». _____(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 05/04-03-2016

Θέμα 1ο:

«Υποβολή πρότασης για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης Διευθύντριας κενής θέσης 9ου Δ.Σ. Καλαμάτας» ______(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 06/16-03-2016

Θέμα:

«Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας στο 9ο 12/Θ Δ.Σ. Καλαμάτας»_____ (Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 07/14-04-2016

Θέμα:

«Υποβολή πρότασης για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης Διευθυντή κενής θέσης 6/θ Δ.Σ. Άριος» _______(Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 08/22-04-2016

Θέμα

«Τοποθέτηση υποδιευθύντριας στο 3ο 11/Θ Δ.Σ. Μεσσήνης»____ (Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 11/16-09-2016

Θέμα 1ο

«Υποβολή πρότασης για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης Διευθυντή 6/Θ Δ.Σ. Άριος»____ (Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 2ο

«Υποβολή πρότασης για την έκδοση απόφασης τοποθέτησης Διευθύντριας για την πλήρωση κενής θέσης 4/Θ Δ.Σ. Χανδρινού»______ (Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα 3ο

«Διαπίστωση λειτουργικότητας 16ου Δ.Σ. Καλαμάτας»_______ (Ομόφωνη απόφαση)

ΠΡΑΞΗ 12/28-09-2016

Θέμα 1ο

«Τοποθέτηση υποδιευθυντή στο 16ο 11/Θ Δ.Σ. Καλαμάτας»______ (Ομόφωνη απόφαση)

Θέμα: 2ο

«Επιλογή προϊσταμένων 2/θεσίων Nηπιαγωγείων»______ (Ομόφωνη απόφαση)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 10/10/2016

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Friday the 12th. Copyright Διεύθυνση Π.Ε. Μεσσηνίας (Σχ. έτος 2016-2017) - Σοφία Κονταξάκη, Δρ Μηχανικός Η/Υ ΕΜΠ . Joomla 3.0 templates. All rights reserved.