Κεφάλαιο 5: Μενδελικη Κληρονομικότητα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΝΩΣΕΩΝ

1.   Ο Mendel.

α. εξέταζε σε κάθε πείραμά του το σύνολο των ιδιοτήτων του μοσχομπίζελου

β. χρησιμοποιούσε αμιγή στελέχη στις ιδιότητες που μελετούσε

γ. χρησιμοποιούσε αποκλειστικά την αυτογονιμοποίηση στις έρευνές του

δ. πειραματιζόταν με στελέχη καθαρά ταυτόχρονα και στις επτά ιδιότητες του μοσχομπίζελου που μελετούσε.

2.    Το μοσχομπίζελο έχει τη  δυνατότητα:

α. τεχνητής γονιμοποίησης

β. γρήγορης ανάπτυξης

γ. αυτογονιμοποίησης

δ. όλα τα παραπάνω

3.   Γιατί το μοσχομπίζελο αποτέλεσε άριστο πειραματικό υλικό για το  Mendel;

4.   Η τεχνητή γονιμοποίηση του μοσχομπίζελου γίνεται  με επικονίαση γύρης άνθους ενός φυτού στον ύπερο:

α. ενός άλλου άνθους του ίδιου φυτού

β. του ίδιου άνθους

γ. ενός τυχαίου άνθους

δ. του επιθυμητού άνθους

5.   Συμπληρώστε το παρακάτω κείμενο με τις κατάλληλες λέξεις:

Το 19ο αιώνα έγινε η πρώτη επιστημονική μελέτη της κληρονομικότητας από τον Αυστριακό μοναχό …………………….……., ο οποίος χρησιμοποίησε σαν γενετικό υλικό το φυτό …………………….…….. Μελέτησε μία ή δύο ξεχωριστές ιδιότητες του φυτού κάθε φορά, χρησιμοποιώντας …………………….……. στελέχη, στην ιδιότητα που μελετούσε, δηλαδή στελέχη, τα οποία μετά την αυτογονιμοποίηση, θα παρουσίαζαν την ίδια ιδιότητα για πολλές γενιές. Τα αποτελέσματα των ερευνών του τα ανέλυσε …………………….……., υπολογίζοντας έτσι τη  συχνότητα εμφάνισης της κάθε ιδιότητας που μελετούσε. Το έργο του ανέδειξε το μοναχό αυτόν, πατέρα της …………………….…….

6.   Ποιες μεθοδολογικές επιλογές του Mendel οδήγησαν σε επιτυχία τα πειράματά του;

7.   Οι απόγονοι της F1 γενιάς στα πειράματα του Mendel, πάνω στη κληρονομικότητα του χρώματος του άνθους, χαρακτηρίζονται σαν υβριδικά άτομα προς το  χαρακτήρα που εξετάζουμε γιατί:

α. όλοι οι απόγονοι εμφανίζουν το ίδιο χρώμα άνθους

β. τα αμιγή στελέχη της πατρικής γενιάς εμφάνιζαν διαφορετικά χρώματα στα άνθη τους.

γ. οι απόγονοι εμφανίζουν και τις δύο ιδιότητες του χρώματος του άνθους

δ. οι απόγονοι προήλθαν από τεχνητή γονιμοποίηση

8.   Αντιστοιχείστε τις έννοιες της πρώτης στήλης με τις προτάσεις της δεύτερης στήλης:

                                          α. περιλαμβάνει αμιγή στελέχη

1. Πατρική γενιά Ρ                β. προήλθε από διασταύρωση ατόμων δύο

                                          προηγούμενων γενιών

2. Πρώτη θυγατρική γενιά      γ. μπορεί να προέλθει από αυτογονιμοποίηση

                                          της προηγούμενης γενιάς

3. Δεύτερη θυγατρική γενιά   δ. προήλθε από τεχνητή διασταύρωση αμιγών

                                          στελεχών της προηγούμενης γενιάς.

9.   Ένα άτομο που εμφανίζει δύο ίδια γονίδια σε μία συγκεκριμένη ιδιότητα στο γενετικό του υλικό χαρακτηρίζεται, ως προς την ιδιότητα αυτήν σαν:

α. αλληλόμορφο

β. ομόζυγο

γ. ετερόζυγο

δ. υπολειπόμενο

10.           Συμπληρώστε τους επικρατείς χαρακτήρες (στήλη Α) και στους υπολειπόμενους χαρακτήρες (στήλη Β) που εμφανίζει το μοσχομπίζελο στις παρακάτω ιδιότητες:

Ιδιότητα                        Επικρατής χαρακτήρας        Υπολειπ. χαρακτήρας

1. χρώμα άνθους                  …………………………    …………………………

2. χρώμα σπέρματος            …………………………    …………………………

3. σχήμα σπέρματος             …………………………    …………………………

4. ύψος φυτού                      …………………………    …………………………

11.           Τι ονομάζεται γονότυπος και τι φαινότυπος;

12.           Ποια από τις παρακάτω έννοιες χαρακτηρίζουν άτομο (Α) και ποιες χαρακτηρίζουν γονίδιο (Γ);

1. αλληλόμορφο                    2. ετερόζυγο                   3. υπολειπόμενο

4. ομόζυγο                            5. επικρατές                   6. ομόζυγο επικρατές

13.           Πώς τα γεγονότα που συμβαίνουν στη  μείωση εξηγούν τα φαινόμενα που παρατήρησε ο Mendel;

14.           Πώς δικαιολογείται η φαινοτυπική αναλογία 100% στη διασταύρωση μονοϋβριδισμού ενός ομόζυγου επικρατούς ατόμου με ένα ομόζυγο υπολειπόμενο άτομο σε μια ιδιότητα;

15.           Τι ονομάζουμε διασταύρωση ελέγχου; Τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτή;

16.           Ποια πειράματα πραγματοποίησε ο Μendel, που τα αποτελέσματά τους οδήγησαν στο δεύτερο νόμο της ανεξάρτητης μεταβίβασης των γονιδίων.

17.           Αντιστοιχείστε τις έννοιες της πρώτης στήλης με τις προτάσεις της δεύτερης στήλης:

                                                      α. διασταύρωση οργανισμού με ομόζυγο

1. διασταύρωση μονοϋβριδισμού        υπολειπόμενο ως προς τη  μελετούμενη

                                                      ιδιότητα στέλεχος

2. διασταύρωση διϋβριδισμού            β. διασταύρωση για τη  μελέτη

                                                      κληρονόμησης ενός χαρακτήρα

3. διασταύρωση ελέγχου                   γ. διασταύρωση ατόμων F1 γενιάς και

                                                      παρατήρηση των απογόνων της ως

                                                      προς δύο χαρακτηριστικά τους

                                                      δ. διασταύρωση αμιγών στελεχών

18.           Η ομάδα αίματος στον άνθρωπο ελέγχεται από:

α. πολλαπλά αλληλόμορφα τα οποία είναι ισοεπικρατή

β. πολλαπλά αλληλόμορφα, δύο από τα οποία είναι μεταξύ τους ισοεπικρατή

γ. τρία αλληλόμορφα εκ των οποίων τα δύο είναι ισοεπικρατή και υπολειπόμενα σε σχέση με τρίτο.

δ. τρία ατελώς επικρατή αλληλόμορφα

19.           Γιατί η μελέτη της κληρονομικότητας στον άνθρωπο εμφανίζει δυσκολίες;

20.           Τι είναι το γενεαλογικό δένδρο; Πώς απεικονίζονται τα διάφορα άτομα σε ένα γενεαλογικό δένδρο;

21.           Τα φυλοσύνδετα γονίδια βρίσκονται στο

α. Χ χρωμόσωμα ή στο Υ χρωμόσωμα

β. Υ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόμορφα στο Χ χρωμόσωμα

γ. Χ χρωμόσωμα και δεν έχουν αλληλόµορφα στο Υ χρωμόσωμα

δ. Υ χρωμόσωμα και στο Χ χρωμόσωμα.

22.           Αντιστοιχείστε τις ασθένειες της πρώτης στήλης με τις προτάσεις της δεύτερης στήλης:

1. οικογενής υπερχοληστερολαιμία    α. φυλοσύνδετη επικρατής 

                                                      κληρονομικότητα

2. μερική αχρωματοψία στο πράσινο  β. αυτοσωμική υπολειπόμενη 

                                                      κληρονομικότητα με πολλαπλά

                                                      αλληλόμορφα

3. δρεπανοκυτταρική αναιμία             γ. αυτοσωμική επικρατής 

                                                      κληρονομικότητα

4. β- θαλασσαιμία                            δ. αυτοσωμική υπολειπόμενη 

                                                      κληρονομικότητα

                                                      ε. φυλοσύνδετη υπολειπόμενη 

                                                      κληρονομικότητα

23.           Ποιες από τι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές(Σ) και ποιες λάθος(Λ);

§         Αν ο πατέρας είναι αιμορροφιλικός, η μητέρα όχι φορέας της αιμορροφιλίας τότε οι κόρες θα είναι φορείς.

§         Οι διασταυρώσεις που μελετούν το  τρόπο κληρονομιάς  δύο χαρακτηριστικών ονομάζονται διασταυρώσεις διϋβριδισµού.

§         Η μερική αχρωματοψία στο κυανό χρώμα είναι µία ασθένεια που ελέγχεται από φυλοσύνδετο υπολειπόμενο γονίδιο.

§         Όταν ένα υγιές ζευγάρι αποκτήσει παιδί με μερική αχρωματοψία στο πράσινο χρώμα τότε αυξάνονται οι πιθανότητες στην επόμενη γέννα να αποκτήσει παιδί χωρίς πρόβλημα.

§         Τα γονίδια που καθορίζουν την ομάδα αίματος έχουν τρία  αλληλόμορφα και είναι μη φυλοσύνδετα.

§         Οι διασταυρώσεις διυβριδισμού μεταξύ ετερόζυγων και στις δύο εξεταζόμενες ιδιότητες ατόμων εμφανίζουν πάντα φαινοτυπική αναλογία 9:3:3:1.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Συμπληρώστε τις έννοιες στις οποίες αντιστοιχούν οι παρακάτω προτάσεις:

01)   Η διαγραμματική απεικόνιση των μελών μιας οικογένειας για πολλές γενιές: _________________________

02)   Διασταύρωση για τη  μελέτη κληρονόμησης ενός χαρακτήρα: _________________________

03)   Τα παρατηρούμενα βιοχημικά, φυσιολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού: _________________________

04)   Διασταύρωση ατόμων F1 γενιάς και παρατήρηση των απογόνων της ως προς δύο χαρακτηριστικά τους: _________________________

05)   Αλληλόμορφο που εκφράζεται στο  φαινότυπο ακόμα και όταν το άτομο είναι  ετερόζυγο ως  προς αυτή την ιδιότητα: _________________________

06)   Διασταύρωση ενός οργανισμού με στόχο τον προσδιορισμό του γονότυπού του: _________________________

07)   Γονιμοποίηση ενός άνθους από γύρη του ίδιου του άνθους: _________________________

08)   Γονίδια που βρίσκονται στην ίδια θέση στα ομόλογα χρωμοσώματα ενός κυττάρου και ελέγχουν την ίδια ιδιότητα: _________________________……

09)   Άτομο, με ίδια αλληλόμορφα γονίδια να ελέγχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα: _________________________……

10)   Χαρακτηρισμός της κληρονομικότητας της αιμορροφιλίας Α: ……………………

11)   Το σύνολο των αλληλομόρφων γονιδίων ενός οργανισμού: _________________________

12)   Χαρακτηρισμός της κληρονομικότητας της κυστικής ίνωσης: ……………………

13)   Ελεγχόμενη από τον πειραματιστή γονιμοποίηση επιλεγμένων ανθέων: _________________________

14)   Γονίδιο που εκφράζεται στα άτομα των διπλοειδών οργανισμών μόνο όταν  είναι ομόζυγα για το συγκεκριμένο αλληλόμορφο:_________________________

15)   Άτομο, με δύο διαφορετικά αλληλόμορφα γονίδια να ελέγχουν μια συγκεκριμένη ιδιότητα του: _________________________……

16)   Αλληλόμορφα  που μπορούν να εμφανίσουν στην ίδια γενετική θέση περισσότερες από δύο μορφές:  _________________________

17)   Γονίδια τα οποία σε ετερόζυγα άτομα εμφανίζουν χαρακτήρες ενδιάμεσους μεταξύ των χαρακτήρων που εμφανίζονται σε ομόζυγη κατάσταση: _________________________

18)   Γονίδια που εκφράζονται στα ετερόζυγα άτομα και τα δύο αλληλόμορφα τους: _________________________

19)   Πρωτεΐνη που λείπει από τα άτομα, που πάσχουν από αιμορροφιλία Α: _________________________

20)   Χαρακτηρισμός γονιδίου, το οποίο σε ομόζυγη κατάσταση προκαλεί πρόωρο θάνατο: _________________________

21)   Ασθένεια της όρασης που σχετίζεται με φυλοσύνδετο κληρονομικό χαρακτήρα: _________________________

22)   Χαρακτηρισμός ατόμου που έχει ένα υπολειπόμενο αλληλόμορφο, που σε ομόζυγη κατάσταση εκδηλώνει μια ασθένεια: _________________________

23)   Μια ασθένεια που ελέγχεται από αυτοσωμικά επικρατή γονίδια: _________________________