14-. Το Σύμβολο της Πίστης

Ασκήσεις στα θρησκευτικά
(του Στέφανου Χρ. Παναγιωτόπουλου)

Συμπλήρωσε τα κενά με τη λέξη που ταιριάζει και πάτησε στο κουμπί για να ολοκληρώσεις την άσκηση. Αν δυσκολεύεσαι χρησιμοποίησε τη βοήθεια [?], αλλά θα έχεις κάποια ποινή στο βαθμό σου!
   Καθολικήν      άφεσιν      ανάστασιν      αναστάντα      ανελθόντα      γεννηθέντα      εκπορευόμενον      ενανθρωπήσαντα      μονογενή      ομοούσιον      πάντων      σαρκωθέντα      τέλος   
Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γής, ορατών τε και αοράτων.
Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστον, τον Υιό του Θεού, τον , τον εκ του Πατρός προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και .Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα.Και την τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς.Και εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός.Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, ου της Βασιλείας ουκ έσται .
Και εις το Πνεύμα το Aγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός , το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Είς Μίαν, Αγίαν, , και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις αμαρτιών.Προσδοκώ νεκρών. Και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.