Δημιουργία Παρουσιολογίου

Εισαγωγή των μαθητών του τμήματος από αρχείο Excel

Με την παρακάτω εργασία εισάγουμε τους μαθητές του τμήματος του οποίου το παρουσιολόγιο θέλουμε να δημιουργήσουμε.

Θα χρησιμοποιήσουμε ένα αρχείο excel στο οποίο θα έχουμε γράψει τα ονόματα των μαθητών. To φύλλο excel είναι χωρισμένο σε κελιά μέσα στα οποία βρίσκονται τα δεδομένα. Κάθε κελί βρίσκεται σε μια γραμμή και σε μια στήλη. Οι γραμμές είναι αριθμημένες αριστερά με τους αριθμούς 1,2,3,.... Και οι στήλες στην πάνω μεριά έχουν τα γράμματα Α,B,C,D,...,( τα γράμματα αυτά θα τα αντικαταστήσουμε εμείς με τους αριθμούς 0,1,2,3,..., δηλ Α=0,Β=1,C=2,D=3,...)

Το αρχείο excel μπορεί να είναι σε μορφή Excel 2003 με κατάληξη .xls ή στη νεότερη μορφή Excel με κατάληξη .xlsx
Την ώρα αποχώρησης θα τη γράψετε στη μορφή π.χ 15:00 , 15:20 , 16:00. Πιθανόν το πρόγραμμα να της αλλάξει μορφή, αλλά τελικά θα εμφανιστεί σωστά.
Το αρχείο πρέπει να είναι όπως αυτό. Και θα πάρετε ένα νέο αρχείο όπως Αυτό.

Ρυθμίσεις

Αν τα στοιχεία που μας ενδιαφέρουν δεν βρίσκονται στις παρακάτω θέσεις κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Το πρόγραμμα αρχικά θα διαβάσει το αρχείο και σε μια νέα σελίδα θα εμφανίσει τα ονόματα των μαθητών, αν όλα είναι καλά θα πατήσετε το κουμπί "Δημιουργία παρουσιολογίου" και θα δημιουργηθεί το παρουσιολόγιο.