Είδη  γωνιών

Τοποθετούμε το ποντίκι στο σημείο  Υ και περιστρέφουμε την πλευρά ΟΥ

Επιστροφή