εικόνα τίτλου

Σχεδίαση τριγώνου

Στο διπλανό σχήμα βλέπουμε ένα τρίγωνο ΑΒΓ με πλευρές α = 7cm, β = 8cm και γ=6cm .

Παρακάτω θα χρησιμοποιήσουμε το διαβήτη και το χάρακα για να κατασκευάσουμε ένα τρίγωνο όπως το διπλανό, δηλαδή ένα τρίγωνο του οποίου θα ξέρουμε τα μήκη των πλευρών του. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τα μήκη των πλευρών και να σχεδιάσετε δικά σας τρίγωνα.

Στη συνέχεια θα σχεδιάσουμε ένα τρίγωνο όπως το διπλανό, δηλαδή ένα τρίγωνο του οποίου θα ξέρουμε τις δύο πλευρές και την περιεχόμενη στις πλευρές αυτές γωνία.
Θα ολοκληρώσουμε τις κατασκευές, με τη σχεδίαση ενός τριγώνου όπως το διπλανό, δηλαδή ενός τριγώνου του οποίου θα ξέρουμε τη μια πλευρά και τις προσκείμενες στη πλευρά αυτή γωνίες.
Back to Top