Τα φυτά του τόπου μας

Αντιστοίχιση

Ένωσε τις λέξεις της δεξιάς στήλης με αυτές της αριστερής.