Υπολογισμός Μισθοδοσίας Εκπαιδευτικών
Ρυθμίσεις από 1/10/2008
Κλάδος
Μισθ.Κλιμάκιο-Βασ.Μισθός
Οικ.Κατάσταση-Επίδομα
Κίνητρο Απόδοσης
Επίδομα Παραμεθορίων
Επίδομα θέσης
Επ.Εξωδιδακτικής Απασχόλησης  
Επίδομα Ειδικής Αγωγής  
Επίδομα Μεταπτυχιακό
Άλλα Επιδόματα© 2005-2009 Περικλής Θωίδης
Δάσκαλος-Υπεύθυνος Πληροφορικής
Διεύθυνσης Π.Ε. Ν.Δράμας