ΥΛΗ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄    Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο Υ

    Κεφάλαιο   1:      ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

1.1-1.3 Φυσικοί και δεκαδικοί αριθμοί, σύγκριση δύο αριθμών
1.4 Στρογγυλοποίηση αριθμών
1.5 Η έννοια της μεταβλητής
1.6 Η έννοια της εξίσωσης
1.7 Πρόσθεση δεκαδικών και φυσικών
1.8 Αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών
1.9 Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών
1.10 Πολλαπλάσια φυσικού αριθμού
1.11 Δυνάμεις αριθμών
1.12 Η επιμεριστική ιδιότητα
1.13-1.14 Η τέλεια διαίρεση -Διαιρέτες φυσικού αριθμού
1.15 Χαρακτήρες διαιρετότητας
1.16 Ανάλυση αριθμού σε γινόμενο πρώτων παραγόντων
1.17 Η ευκλείδεια διαίρεση
1.18-1.19 Διαίρεση δεκαδικών - Πηλίκο με προσέγγιση
1.20 Προτεραιότητα των πράξεων
1.21 Τυποποιημένη ή εκθετική μορφή μεγάλων αριθμών

Κεφάλαιο   2:      ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ

2.1-2.2 Παράσταση αριθμών σε σημεία ευθείας-Παράσταση σημείων στο επίπεδο
2.3-2.7 Μέτρηση μήκους τμήματος -Μονάδες μήκους
2.8-2.10 Εμβαδό επίπεδων επιφανειών-Μονάδες εμβαδού
2.11 Εμβαδό ορθογωνίου και τετραγώνου
2.12-2.13 Όγκος στερεών -Μονάδες όγκου
2.14 Όγκος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου
2.15 Μονάδες μέτρησης χρόνου
2.16 Μονάδες μάζας
2.17 Νομισματικές μονάδες 

μετατροπέας δραχμών σε ευρώ και αντίστροφα

Κεφάλαιο   3:      ΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

3.1 Η έννοια του κλάσματος
3.2 Το κλάσμα ως πηλίκο δύο φυσικών αριθμών
3.3 Ισοδύναμα κλάσματα
3.4 Ομώνυμα -Ετερώνυμα κλάσματα -Σύγκριση κλασμάτων
3.5-3.6 Πρόσθεση και Αφαίρεση κλασμάτων
3.7-3.8 Πολλαπλασιασμός κλασμάτων -Αντίστροφοι αριθμοί
3.9 Διαίρεση κλασμάτων
3.10-3.11 Δεκαδικά κλάσματα -Μετατροπή κλάσματος σε δεκαδικό
3.12-3.14 Τα ποσοστά - Παράσταση ποσοστών με διαγράμματα

Κεφάλαιο   4:    ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ 

4.1-4.2 Η έννοια των ανάλογων ποσών
4.2 Κλίμακες
4.3 Μερισμός σε μέρη ανάλογα

Κεφάλαιο   5:      ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

5.1 Γεωμετρικά στερεά
5.2-5.3 Το ευθύγραμμο τμήμα - Η ευθεία -Η ημιευθεία
5.4-5.5 Απόσταση δύο σημείων -Μέσο ευθύγραμμου τμήματος -Σύγκριση ευθύγραμμων τμημάτων
5.6 Σχετικές θέσεις δύο ευθειών στο επίπεδο
5.7-5.8 Κάθετες ευθείες. Απόσταση σημείου από ευθεία
5.9 Χάραξη παράλληλων ευθειών
5.10 Κύκλος -Κυκλικός δίσκος
5.11 Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου
5.12 Μεσοκάθετος ευθύγραμμου τμήματος

Κεφάλαιο   6:   ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ  

6.1-6.3 Η έννοια της γωνίας
6.4 Μέτρηση γωνιών
6.5-6.7 Γωνίες εφεξής , παραπληρωματικές , κατακορυφήν
6.8 Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από ευθεία
6.9 Άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου

Κεφάλαιο   7:      ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

7.1-7.2 Ίσα σχήματα -Ίσα τρίγωνα
7.3 Κατασκευές με κανόνα και διαβήτη
7.4-7.5 Είδη τετραπλεύρων - Ιδιότητες του παραλληλογράμμου
7.6-7.8 Εμβαδό τριγώνου -παραλληλογράμμου -τραπεζίου

Κεφάλαιο   8:      ΟΙ ΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

8.1-8.3 Οι θετικοί και οι αρνητικοί αριθμοί -Παράσταση ρητών με σημεία ευθείας -Συντεταγμένες σημείου
8.4-8.5 Απόλυτη τιμή ρητού αριθμού -Αντίθετοι αριθμοί. Σύγκριση των ρητών
8.6 Πρόσθεση ρητών αριθμών
8.7 Αφαίρεση ρητών αριθμών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Επιστροφή στα Μαθηματικά και την Πληροφορική