Τι σημαίνει Πολιτική;

Πολιτική είναι:
Η τέχνη και η επιστήμη της διακυβέρνησης.
Η τέχνη του εφικτού και όχι του επιθυμητού.
Η ενεργός συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.
Η κοινή και συντονισμένη δράση μεμονωμένων ανθρώπων ή ομάδων για την επίτευξη στόχων που αφορούν το κοινωνικό σύνολο.
Η επιλογή ενός μέσου/μέτρου για την επιτυχία ενός  σκοπού/στόχου.
Ο αγώνας για την απόκτηση, άσκηση και κατανομή εξουσίας.
Οτιδήποτε σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την οργάνωση και τη λειτουργία της εξουσίας, άρα και με την οργάνωση και λειτουργία της  κοινωνίας.