Αντίθετα ουσιαστικά

Άσκηση Αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις λέξεις δεξιά με αυτές αριστερά
μέρα
ερώτηση
ντροπή
χαρά
νύχτα
απάντηση
καμάρι
λύπη