Αντίθετα ρήματα

Άσκηση Αντιστοίχισης

Αντιστοίχισε τις λέξεις δεξιά με αυτές αριστερά
γνωρίζω
αποδυναμώνω
μειώνω
απαγορεύω
αγνοώ
δυναμώνω
αυξάνω
επιτρέπω